Algemene voorwaarden Opblaasplaza.nl

 Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - De prijs

Artikel   9 - Conformiteit en garantie

Artikel 10 - Levering en uitvoering

Artikel 11 - Betaling

Artikel 12 - Klachtenregeling

Artikel 13 - Geschillen

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

   

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Opblaasplaza.nl

Concordiastraat 11, 4811 NA, Breda

Telefoonnummer: 06-51406822

KvK-nummer: 55253458

Btw-identificatienummer: NL147324415B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opblaasplaza.nl en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Opblaasplaza.nl en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Opblaasplaza.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Opblaasplaza.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Opblaasplaza.nl niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen.

  • de eventuele kosten van aflevering.

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Opblaasplaza.nl de prijs garandeert.

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opblaasplaza.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Opblaasplaza.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opblaasplaza.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Opblaasplaza.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Opblaasplaza.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Opblaasplaza.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Opblaasplaza.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:

  a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Opblaasplaza.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder   

  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

  na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen

  en aan Opblaasplaza.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

  maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de

  originele staat en verpakking aan Opblaasplaza.nl retourneren, conform de door Opblaasplaza.nl

  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

   

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Opblaasplaza.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan Opblaasplaza.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Opblaasplaza.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Opblaasplaza.nl dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. Opblaasplaza.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door Opblaasplaza.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. Opblaasplaza.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Opblaasplaza.nl kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Opblaasplaza.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Opblaasplaza.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Opblaasplaza.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Opblaasplaza.nl.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Opblaasplaza.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Opblaasplaza.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

Artikel 11 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opblaasplaza.nl te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Opblaasplaza.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

   

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Opblaasplaza.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 2. Bij Opblaasplaza.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument door Opblaasplaza.nl binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

   

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Opblaasplaza.nl en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  

Aanvullende voorwaarden Opblaasplaza.nl t.b.v. de verhuur van springkussens

 Artikel 1 - Algemeen

 1. T.b.v. de verhuur van één of meerdere springkussens is een geldige legitimatie en, indien van toepassing, geldig rijbewijs vereist.

   

  Artikel 2 - Betaling

 1. Betaling door de klant dient voor aflevering te geschieden, tenzij tussen Opblaasplaza.nl en de klant anders is overeengekomen.

   

  Artikel 3 - Risico en aansprakelijkheid

 1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken, die voorwerp van de overeenkomst zijn gaan over op de klant na aflevering van de zaak aan de klant, een door de klant gebruikte hulppersoon of derde.

 2. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik, alsmede het laten gebruiken van   de geleverde zaken en/of diensten. Opblaasplaza.nl is nimmer aansprakelijk en de klant vrijwaart Opblaasplaza.nl voor eventuele ongevallen en/of schade, die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde zaken.

 3. Opblaasplaza.nl is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe schade van de klant of derden, waaronder inbegrepen gevolgschade (o.a. schade wegens gederfde winst, extra inzet persoon, vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade.

 4. De aansprakelijkheid van Opblaasplaza.nl jegens de klant is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de som van de huurovereenkomst excl. BTW.

 5. Het gehuurde mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend en/of doorverhuurd.

 6. In geval van schade, verlies en/of diefstal dient dit per direct door de klant te worden gemeld aan Opblaasplaza.nl. De hieruit voortvloeiende kosten zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij Opblaasplaza.nl hierin anders beslist.

 7. Bij diefstal van het gehuurde zal de dagwaarde van het gehuurde op de hurende partij verhaald worden.

 8. Indien het gehuurde na gebruik vuil wordt terug gebracht c.q. geleverd, wordt hiervoor € 25,- in rekening gebracht.

   

  Artikel 4 - Opschorting en beëindiging overeenkomst

 1. Opblaasplaza.nl is gerechtigd om de overeenkomst(en) buitengerechtelijk en zonder specifieke opgaaf van reden(en) te ontbinden, indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en).

   

  Artikel 5 - Overige bepalingen

 1. De klant draagt er (preventief) zorg voor dat:

  a) er voldoende ruimte en schone ondergrond voor plaatsing van de zaak beschikbaar is en de    

      zaak niet op of nabij afgronden, wateren en/of andere gevaarlijke plekken wordt geplaatst.

      Indien bij bezorging door Opblaasplaza.nl blijkt dat plaatsing van de zaak niet mogelijk is (bv.

      omdat er onvoldoende ruimte is), dan is de klant de volledige som van de overeenkomst aan

      Opblaasplaza.nl verschuldigd.

  b) er een aansluiting van 230V met randaarde aanwezig is t.b.v. het opzetten van het gehuurde.

  c) er bij het laden en lossen van zaken minimaal één persoon namens de klant aanwezig is om

      te helpen.

  d) eventuele vergunningen van overheidswege zijn verkregen.

 2. De klant verklaart het gebruik en de spelregels van de gehuurde zaken te kennen, alsmede te respecteren op het moment dat de zaak afgeleverd en/of opgebouwd wordt. De klant dient de meegeleverde instructie- en/of spelregels van de zaak hierbij te allen tijde in acht te nemen.

 3. Het is de klant niet toegestaan de zaak te beplakken, beschrijven, beschilderen of op enigerlei andere wijze te bewerken of te voorzien van enige aanduiding en/of toevoeging.

 4. De klant heeft de plicht de zaak bij harde wind (> windkracht 5) binnen te halen c.q. veilig te stellen, teneinde schade te voorkomen.

 5. Een bij de zaak behorende blower dient door de klant apart van de transporttas te worden vervoerd, teneinde schade te voorkomen.

 6. De klant is verplicht tot het goed onderhouden en schoonmaken van de zaak, zoals vermeld op de meegeleverde instructie- en/of spelregels.

© 2012 - 2018 Opblaasplaza.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel